ZOOPOLICE

КАКВИ СА ПРАВОМОЩИЯТА НА ЗООПОЛИЦИЯТА? КОГА МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ?

Можете да се обадите на Зоополиция на телефон 112.

Зоополицията се занимава с престъпления по Наказателния кодекс и по-специално по три текста от него - чл. 325а, 325б и 325в.

 

Можете да подадете сигнал до Зоополиция за някое от следните деяния:

  Организиране или участие в провеждането на боеве с животни, както и отглеждане, трениране или предоставяне на животни за боеве;

  Проява на жестокост към гръбначно животно, в резултат на която му е причинена  противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане;

  Неполагане на достатъчно грижи от лице под надзора, на което се намира гръбначно животно, в резултат на което, животното причини средна или тежка телесна повреда на човек.

 


Текстовете от Наказателния кодекс (Обн. ДВ. бр.26 от 2 април 1968 г., последно изменение ДВ. бр.84 от 8 октомври 2021 г.)

Чл. 325а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.
(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато:
1. деянието е извършено повторно;
2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;
4. боевете се заснемат с цел разпространение.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.
(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 1 и 3.
Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:
1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;
3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
4. повторно.

Чл. 325в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева.

(2) В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева.

Ако дейността ви е свързана с животните, поръчайте реклама или уебстраница с годишна поддръжка на изключителна цена!

За нас  

Lapichki.online е издание на "Синдерела БГ" ЕООД. Съвместен проект на Фирмите онлайн и Cinderella.bg. Вижте нашите издания>

За поръчка на интернет страница и представяне в Lapichki.online ни пишете.